INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

 

 

M E D I Á C I A

IMG_20180607_105008.jpg

Mediáciou je možné  riešiť svoje spory/konflikty, ktoré vznikli medzi stranami z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu, dobrovoľne mimosúdnou cestou prostredníctvom mediátora, ktorý je nestranný, nezaujatý a nezávislý v sporoch, v ktorých je možné mediáciu uplatniť, pričom sa upriamuje pozornosť na spokojnosť na oboch stranách sporu, s rýchlejším priebehom a menšími nákladmi oproti súdnym procesom, pri zachovaní dôvery a dôvernosti v neformálnom mediačnom stretnutí s orientáciou na budúcnosť.

 

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov

§ 7  Dohoda o riešení sporu mediáciou

(1) Dohoda o riešení sporu mediáciou je písomná dohoda medzi osobami zúčastnenými na mediácii o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu, sa pokúsia vyriešiť mediáciou. 

§ 15  Účinky dohody o mediácii

(1) Dohoda, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, má písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

(2) Na základe dohody, ktorá vznikla ako výsledok mediácie, môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie, ak je táto dohoda podľa podmienok ustanovených v osobitných predpisoch 
a) spísaná vo forme notárskej zápisnice, 
b) schválená ako zmier pred súdom, rozhodcovským orgánom. 

Spotrebiteľské sporty

Spotrebiteľské spory sú spory, ktorý vznikli spotrebiteľskou zmluvou medzi dodávateľom a spotrebiteľom, bez ohľadu na právnu formu. Spotrebiteľské spory je možné riešiť mimosúdnou cestou, prostredníctvom mediátorov, ktorí sa riešením takých sporov zaoberajú, či už samostatne alebo prostredníctvom mediačných centier, prípadne pomocou rozhodcovských súdov či subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorých zoznam zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. 

Neriešim mediáciu v spotrebiteľských sporoch.

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.