INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a 

DOHODNITE SI úvodnú BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU telefonicky na t. č. +421 908 866 816.

Rada by som vám priblížila pár príkladov sporov, v ktorých strany mediáciu využili. Do mediácie strany vstupujú dobrovoľne a snažia sa vyriešiť spor, ktorý potrebujú pre ten čas ako akútny riešiť. V týchto pár príkladoch samozrejme nie je ani zďaleka to čo strany v mediácii spoločne riešili. Príklady sú spomenuté len z dôvodu, aby som dala ku príkladu, čo v mediácii vyriešiť môžete a ani zďaleka to nie sú všetky mediácie. 

Pokiaľ sa stane, že ma osloví strana, ktorú poznám alebo sa neskôr príde na to, že poznám druhú stranu, sú o tejto skutočnosti strany informované hneď ako to je možné na najbližšom stretnutí. Oni sa zároveň rozhodujú, či v mediácii môžeme pokračovať  a nepochybujú o mojej nestrannosti, nezaujatosti a nezávislosti v úlohe mediátora. 

Mediácia nemusí znamenať, že sa aj naozaj rozvedieme ...

Ako mediátora ma vyhľadala pani, ktorá sa chcela rozvádzať pretože v situácii, ktorá bola doma si nevedela predstaviť, že by mohli s manželom pokračovať. Pani som si vypočula a na druhé stretnutie pozvala manžela ako druhú stranu.. Na druhé stretnutie prišiel manžel a tiež dostal priestor vyjadriť názor na danú situáciu. Manželia sa rozhodli, že v mediácii využijú možnosť naučiť sa vzájomne komunikovať a načúvať si. Vzhľadom na ich možnosti, bol medzi jednotlivými mediačnými stretnutiami niekedy väčší priestor čo vytváralo niekedy napätie doma. Ako mediátor som im poskytla priestor, aby mohli vyjadriť to, čo v súkromí nedostali priestor aj napriek tomu, že rozvod sa často skloňoval, no ani jeden žiadosť nepodal. Mediátor by mal vedieť kedy mediáciu ukončiť a so stranami prejsť ich ďalšie možnosti. Z môjho pohľadu toto nebol pár na rozvod a preto som im odporučila manželskú terapeutku. Obaja súhlasili, mediáciu sme ukončili a manželia k nej chodia. Rozvod sa nielen že už nespomína, ale situácia doma sa zlepšila a naďalej na vzájomnom vzťahu pracujú. Aj napriek tomu, že k výslednej mediačnej dohode nedošlo, práve toto je okamih, ktorý ma utvrdzuje, že moja práca má význam. Pokiaľ ste si všimli mám viacero vzdelávaní, ktorými by som vedela s týmto párom pokračovať. Avšak podľa zákona nemôžem so stranami vykonávať v rovnakom spore aj mediáciu aj poradenstvo, či sociálnopsychologické sedenia. Pre mňa je ale dobré keď viem, kam klientov môžem nasmerovať ďalej. 

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Prvé stretnutie môže znamenať, že sa dozviete čo si strany myslia, že potrebujú riešiť a s čím vás vyhľadali ale nakoniec to môže byť inak.

Pani ma vyhľadala s tým, že sa bude rozvádzať a potrebovala by pomôcť s majetkom. Úvodnou konzultáciou sme prišli k tomu, že byt, z ktorého chcela byť vyplatená od manžela je vo výlučnom vlastníctve manžela, nakoľko bol nadobudnutý pred manželstvom a teda z neho nemá právny nárok. Ako mediátora ma zaujímalo či majú aj deti, vzhľadom na to, že rozvod býva citlivý hlavne pre ne a zasahuje výrazne aj do ich životov.  Nakoniec chcela pani riešiť starostlivosť  a zverenie syna. Keďže sa rozhodla pre mediáciu, mohla som osloviť druhú stranu, ktorou bol manžel. Vypočula som si aj jeho. Rozhodol sa, že do mediácie čo sa týka zverenia syna nepôjde nakoľko súdne pojednávanie malo byť o pár dní, ale súhlasil, že by rád po rozvode vyriešil majetkové vyporiadanie. 

Tak ma už rozvedení manželia vyhľadali po rozvode s právoplatným rozsudkom a rozhodli sa prostredníctvom mediácie vyriešiť majetkové vyporiadanie. Táto mediácia trvala tri mediačné stretnutia a strany dospeli k takej dohode, s ktorou boli uzrozumené. Spokojnosť strán sa dá vidieť viacerými spôsobmi a jedným s nich je aj ten, keď vás jedna zo strán vyhľadá opäť po čase v inej záležitosti. 

Komunikácia medzi príbuznými - úprava vzájomných práv a povinností voči tretej osobe

Ak vzájomne rodič s dieťaťom spolu nehovoria  viac ako 10 - ročie pretože sa každý z nich cíti ukrivndený, do mediácie môžu vstúpiť len ak obaja prejavia záujem a obaja vedia, že je to záležitosť, ktorá sa ich oboch osobne dotýka, spája ich a potrebujú ju vyriešiť. Verím, že  to bolo pre nich veľmi náročné a citlivé, o to viac odceňujem, že aj po tak dlhej dobe sa rozhodli vojsť do mediácie. Tu som aj ja ako mediátor musela a chcela urobiť ústupok, aby strany dostali priestor na stretnutie, pretože to bolo možné z ich strany len cez víkend.  

V tomto spore spolu išlo o starostlivosť tretej osoby, ktorá bola blízka obom stranám a obom im na nej záležalo. Dokopy mali štyri mediačné stretnutia, na ktorých sa dohodli v bodoch čo boli pre nich dôležité a ktoré boli vložené do mediačnej dohody.

Na tejto mediácii bolo úžasné ako spolu rodič a dieťa po dlhej dobe zas hovorili, po dvoch stretnutiach vedeli spolu už a prísť aj odísť, ísť na obed a hlavne hovoriť spolu. 

Úprava vzájomných práv a povinností  a výživné na maloleté dieťa

Manželia, ktorí si nerozumejú a už v manželstve nechcú pokračovať, často v emocionálnom vypätí zabúdajú, že krok rozviesť sa zasahuje nie len rodinu ako takú ale dotýka sa aj ich spoločných detí, či detí, ktoré s nimi žili v domácnosti a boli len jedného partnera. 

Čím menej je jeden z partnerov s rozvodom vyrovananý, tým ťažšie to môže byť v mediácii. Manželia sa rozhodli rozviesť a vyriešiť otázku úpravy vzájomných práv a povinností a výživné voči maloletému dieťaťu. V mediácii sa dohodli, vytvorili si dohodu v bodoch, ktoré pre svoje dieťa považujú za dôležité a výsledná dohoda, vzhľadom na to, že ide  o maloleté dieťa bola predložená pri rozvode na súde, aby bola aj vykonateľná. 

 

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.