INFORMUJTE SA o možnostiach riešenia svojho problému a rezervujte si online konzultáciu na https://aveprosperita.sk/ponuky/onlinemediacnaporadna/

Po uhradení poplatku 20,- eur vás budeme telefonicky v danom termíne a čase, ktorý si sami vyberiete kontaktovať. 

 

Alebo si 

DOHODNITE SI osobnú KONZULTÁCIU telefonicky

na t. č. +421 908 866 816. Táto konzultácia je spoplatnená 20,- eur.

Právna stránka PRIEBEHU MEDIÁCIE

§ 14 Začiatok mediácie, koniec mediácie a kniha mediácií

1) V dohode o začatí mediácie sa osoby zúčastnené na mediácii s mediátorom DOHODNÚ na mediácii konkrétneho sporu; dohoda musí mať písomnú formu.

 

IMG_20181223_142827.jpg

(2) Ak odsek 3 neustanovuje inak, začína sa mediácia uzavretím dohody o začatí mediácie osobami zúčastnenými na mediácii alebo zástupcami konajúcimi v rozsahu oprávnenia konať za zastúpeného a mediátorom a jej zápisom do knihy mediácií vedenej mediátorom. Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Mediácia sa končí

a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie,

b) dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácií s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,

c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozdhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,

d) dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis., túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,

e) dňom doručenia písomného vyhlásenia  osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo

f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a mediátorovi, že mediácia je skončená,

g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,

h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostaných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené a mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutím sa mediácia skončí,

i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie., to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.

Referencie

Referencie sú priamo od klientov, s ktorými sme spoločne pracovali na ich probléme, a ktorí sa o svoje pocity z mediácie chceli podeliť. Sú ukazovateľom, ako mediačný proces vnímali a mne ako mediátorovi to dáva spätnú väzbu, za ktorú som vďačná,  pretože to môže pomôcť ďalším, ktorí váhajú či mediáciu využiť. 

Odpovede od klienta, ktorý ukončil mediáciu:

V čom vám mediácia pomohla? Skoré vyriešenie problému (spor)

Ako vnímate proces mediácie? Keď to inak nešlo, pomohla mediácia

Bol mediátor nestranný, nezaujatý, nezávislý? Čo by ste o ňom ešte povedali? Áno bol nestranný, nezaujatý, nezávislý, pani sa vo všetkom snažila byť nápomocná.

Na základe čoho by ste odporučili mediátora a mediáciu? Na základe osobnej skúsenosti, keď dvaa ľudia nevedia spolu komunikovať.

Ustretova a vynikajuca. Odporucam. Velmi velka vdaka.

Zuzana

Pozitívna skúsenosť, profesionálny prístup

Mediácia mi pomohla v majetkovom  vyporiadani. Mediátor bol nestranný. Rýchlejšie, časovo menej náročné.

Je tu priestor na vzájomnú debatu, bez emočných bariér, príjemná a hlavne nerušená komunikácia s protistranou cez mediátora.

Veľmi príjemný proces a aj poradenstvo.

Mediácia mi pomohla v právach a povinnostiach o opatrovanie mamy. Proces mediácie vnímam pozitívne v rámci vysvetlenia priorít v opatrovaní. Mediátor bol nestranný a vedel poradiť.